Archive for June, 2017

The WeChat Economy – มองเทรนด์ “Tech Startup” อนาคต จากการใช้ “WeChat” ในประเทศจีน

PIN
แม้ว่าเครือบริษัท Alibaba จะดูยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักจากคนภายนอกประเทศจีน แต่ความจริงแล้วเครือบริษัท “Tencent” เองก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงไม่แพ้กัน โดยทาง Tencent มีผลิตภัณฑ์ “WeChat” ที่กลายเป็นแอปพลิเคชันอันดับหนึ่งของคนจีน ด้วยจำนวนผู้ใช้กว่า 846 ล้านคนในทุกๆเดือน และกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการทำธุรกรรมในโลกดิจิตอลของประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว – คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับเดือนมิถุนายน 2560 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP”