Archive for February, 2017

Digital Transformation : จากการบริโภค Product สู่ Service

PIN
การเกิดขึ้นของบริการซอฟท์แวร์ยุคปัจจุบัน เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างธุรกิจแบบผลิตและจำหน่าย “Product” แบบซื้อขาด เป็นการ “ขายสิทธิในการใช้” แบบ “Service” ในอนาคต ส่งผลกระทบต่อโมเดลธุรกิจที่เคยถูกสร้างขึ้นมาแก้ปัญหาข้อจำกัดทางกายภาพอีกที – คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับ มกราคม พศ. 2560 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP”