Archive for August, 2016

Online to Offline จากโลกออนไลน์ สู่ภาคพื้นดิน (O2O)

PIN
คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับ กรกฎาคม พศ. 2559 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP” แม้ว่าประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาจจะถูกเรียกว่ามีอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซที่พัฒนาแล้ว แต่การซื้อขายในโลก “ออฟไลน์” หรือหน้าร้านกายภาพก็ยังเป็นส่วนใหญ่ของตลาดอยู่ “Online to Offline” ในที่นี้ จึงหมายถึงเทคโนโลยีที่ทำให้ร้านค้าปลีกสามารถเข้าถึงตลาดของกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตกันอยู่ในสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าเทคโนโลยีนั้นจะเป็นเครื่องมือการโฆษณาออนไลน์ หรือแม้กระทั่งบริการที่ทำให้ร้านค้าออฟไลน์ สามารถขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์นั่นเอง