Archive for December, 2015

Startup Investment – ระบบการ “Raise Fund” ของ Startup

PIN
คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับ พฤศจิกายน พศ. 2558 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP” ทำไม “Startup” ถึงต้อง “Raise Fund”? และระบบการ “Raise Fund” หรือ “ระดมทุน” นั้นมันเป็นอย่างไร เงินมาจากใคร และผลตอบแทนสำหรับเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนเป็นอย่างไร ในครั้งนี้ จะขอลองพยายามเล่าภาพรวมจากประสบการณ์และการศึกษาของผมเองให้ดูนะครับ