Archive for April, 2015

Virtual Reality (VR) & Augmented Reality (AR) เมื่อถึงเทคโนโลยีโลกเสมือนเริ่มใช้ได้ในโลกความเป็นจริง

PIN
คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร SM Magazine ฉบับ มีนาคม พศ. 2558 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP” ใน 3-5 ปีทีผ่านมา เหล่า Startup และบริษัทใหญ่ๆอย่าง Microsoft, Facebook หรือแม้กระทั่ง HtC ได้เริ่มทยอยเปิดตัวอุปกรณ์การจำลอง “ภาพ” หรือ “ประสบการณ์” ที่มนุษย์เราสามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ เสมือนเราอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่ง หรือที่เรียกว่า “Virtual Reality” และ “Augmented Reality” หรือ “AR” เพื่อเตรียมให้คนทั่วไปสามารถใช้ได้แล้วเร็วๆนี้