Archive for August, 2012

Strategies กลยุทธ์ธุรกิจประเภทต่างๆ

PIN

คอลัมน์นี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร S+M Magazine ฉบับ สิงหาคม พศ. 2555 ภายใต้คอลัมน์ “A2Z”

เชื่อว่าท่านผู้อ่านทุกท่านนั้นเข้าใจดี ว่า “Strategy” หรือ กลยุทธ์” นั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งหลังจากที่ผมเคยมีโอกาสได้เขียนถึงความแตกต่างระหว่าง Strategy และ Tactic มาก่อนหน้านี้แล้ว ผมจึงอยากใช้อาสนี้ในการพูดถึงกลยุทธ์แต่ละประเภทตามหลักของการจัดการการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)ครับ